Ansvarsfullt företagande är en bra affär

Volvokoncernen anser att det inte finns någon motsättning mellan att driva ett finansiellt lönsamt företag och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Det blir allt viktigare för Volvokoncernens konkurrenskraft med en strategi för ansvarsfullt företagande, så kallade CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). CSR kan stärka varumärket, minska kostnaderna, skapa nya affärsmöjligheter och stärka relationerna med affärspartners och omvärlden.

Volvokoncernen är övertygad om att ansvarsfullt företagande bidrar till långsiktig framgång. Att ta ansvar ligger djupt rotat i Volvokulturen och har sin grund i värderingarna och principerna i koncernens Uppförandekod. Volvokoncernen strävar efter att ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar för verksamheten, produkterna och tjänsterna inom de områden där koncernen har möjlighet att påverka. Volvokoncernen anser att detta är nödvändigt för att bygga varaktiga relationer med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.

Volvokoncernens globala närvaro har genomgått en dramatisk förändring under det senaste årtiondet. Koncernen har vuxit avsevärt och har hälsat nya medarbetare och bolag välkomna. Som en följd av detta har koncernen i dag verksamhet på cirka 190 marknader. De lokala förhållandena skiljer sig åt, precis som förväntningarna på företaget i olika delar av världen.

Från risk till värde
Under en längre tid har CSR-arbetet i första hand setts som ett effektivt riskhanteringsverktyg och ett sätt att optimera resursanvändningen. Riskhantering är en viktig del den övergripande CSR-strategin. Likaså att bygga relationer med koncernens intressenter. Volvokoncernen anser dock att detta synsätt missar den affärspotential som ryms inom CSR och hur en proaktiv strategi skapar värde för Volvokoncernen. Koncernen är övertygad om att CSR är mycket mer än ett riskhanteringsverktyg.

Vi skapar gemensamma värden
Världen står inför ett antal brådskande globala utmaningar, som klimatförändring, minskande naturresurser och en ojämn fördelning av ekonomiska tillgångar. Dessa utmaningar är av en sådan omfattning och så komplexa att de kräver att länder, regioner och samhällets aktörer samarbetar för att lösa dem. Förväntningarna på att företagen ska bidra med lösningar på problemen ökar. Idag bedöms ett företag även efter vilket värde det tillför samhället.

Volvokoncernen utvecklar produkter och tjänster utifrån kundernas behov, och avsikten är att ge aktieägarna en god avkastning på deras investeringar. Men koncernen strävar också efter att bidra positivt till samhället genom att utveckla hållbara transportlösningar och därmed minska de negativa konsekvenserna av produkter och tjänster. Det är detta som menas när Volvokoncernen talar om att skapa gemensamma värden.