Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp handlar om att hantera risker, bidra till ansvarsfullt företagande samt bygga långsiktiga relationer med leverantörerna för att förbättra det sociala ansvarstagandet, miljöhänsynen och affärsetiken i värdekedjan. Det är viktigt både för Volvokoncernen och för dess intressenter att en god standard upprätthålls så att inte oetiska värderingar byggs in i koncernens produkter och tjänster. 

Sedan 1996 har Volvokoncernen gradvis ökat kraven på leverantörerna inom områdena miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvarstagande.

Kraven som Volvokoncernen ställer på sina leverantörer är baserade på principerna i Volvokoncernens Uppförandekod och internationella normer för ansvarstagande. 

Inköp och riskbedömning
Under 2011 levererade fler än 39.000 leverantörer produkter och tjänster åt Volvokoncernen. Av dessa är ungefär 6.000 leverantörer av direktmaterial för tillverkningen av fordon. Av dessa är 8% baserade i länder som är kategoriserade som högriskländer enligt Volvokoncernens riskmodell. Riskbedömningen baseras på analyser utförda av internationellt erkända institutioner. Här ingår aspekter som arbetsmiljöförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och förekomst av korruption.  

Volvokoncernen har valt att tillämpa samma process och krav för samtliga leverantörer. 

Resultat från utvärderingen 2011
År 2011 kom 63% av inköpsvolymen, mätt i pengar, från leverantörer av direktmaterial som genomgått CSR-utvärdering under 2010 och 2011.

Av de 63% som deltog i självutvärderingen godkändes 73%. För de som inte uppfyllde kraven berodde detta nästan uteslutande på att de saknar system för att föra kraven vidare till sina leverantörer. De leverantörer som inte godkänns ombeds att göra en åtgärdsplan.

Av leverantörerna från länder som utifrån ett CSR-perspektiv bedöms som högriskområden genomförde 83% utvärderingen.

Under 2012 kommer Volvokoncernen att fortsätta fokusera på utvärdering av leverantörer lokaliserade i identifierade hög- och medelriskländer från ett CSR-perspektiv, samt arbeta med de leverantörer som inte godkänts för att se till att koncernens krav uppfylls.