Långsiktig tillväxt

Den återhämtning som påbörjades under 2010 på koncernens mogna marknader fortsatte i västra Europa och Nordamerika under 2011, med en viss tendens till försvagning i Europa mot slutet av året. Efterfrågan på koncernens tillväxtmarknader fortsatte överlag att utvecklas starkt under året, men även här försvagades efterfrågan något mot slutet av året. På lång sikt hänger efterfrågan på transportkapacitet och därmed på många av koncernens produkter nära ihop med BNP-utvecklingen. Storleken på investeringarna i infrastruktur är också nära kopplad till den ekonomiska tillväxten, vilken driver efterfrågan på bland annat anläggningsmaskiner. På lite kortare sikt påverkas efterfrågan av en rad faktorer som bränslepris, införandet av nya emissionsregler, ränteläge m.m.