Finansiell ställning

Förbättrades under året

Nettoskulden i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 19,3 miljarder kronor den 31 december 2011, motsvarande 25,2% av eget kapital. Exklusive pensioner och liknande långfristiga förpliktelser uppgick Industriverksamhetens nettoskuld till 15,0 miljarder kronor, vilket motsvarar 19,5% av eget kapital.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 37,2 miljarder kronor den 31 december 2011, varav 9,3 miljarder  utgjordes av likvida medel i länder där det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner. Motsvarande belopp 2010 var 7,4 miljarder. Därutöver fanns beviljade men outnyttjade kreditfaciliteter på 33,4 miljarder kronor.

Koncernens totala tillgångar uppgick till 353,2 miljarder kronor den 31 december 2011, en ökning med 35,2 miljarder kronor jämfört med året före. Ökningen beror huvudsakligen på ökning i varulager och kundfordringar, ökade kundfinansieringsfordringar till följd av portföljtillväxt inom kundfinansieringsverksamheten samt ökning i tillgångar i operationell leasing, till större delen relaterat till verksamheten för uthyrning av anläggningsmaskiner.

Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 39,5 miljarder kronor den 31 december 2011. Investeringar i forskning och utveckling uppgick under 2011 till 4,2 miljarder kronor och kapitaliserade utvecklingskostnaders nettovärde uppgick i slutet av året till 11,5 miljarder kronor. Koncernens totala goodwillvärde uppgick till 23,9 miljarder kronor den 31 december 2011, en ökning med 1,0 miljarder kronor jämfört med slutet av 2010 främst som ett resultat av förvärv inom uthyrningsverksamheten för  anläggningsmaskiner.  

De materiella anläggningstillgångarna ökade under 2011 med 4,6 miljarder kronor främst relaterat till verksamheten för uthyrning av anläggningsmaskiner.

Värdet på varulagret ökade med 4,8 miljarder kronor under 2011. Ökningen är framför allt relaterad till färdiga produkter inom lastbilar och anläggningsmaskiner.  

Nettovärdet av tillgångar och skulder relaterade till pensioner och liknande förpliktelser den 31 december 2011 uppgick till 4,4 miljarder kronor, en minskning med 1,5 miljarder kronor jämfört med årsskiftet 2010. Pensioner och liknande förpliktelser till ett värde av 12,2 miljarder kronor redovisas utanför koncernens balansräkning. För ytterligare information se not 20.

Vid utgången av året uppgick soliditeten i industriverksamheten till 28,5% och i Volvokoncernen till 24,3%. Eget kapital för koncernen uppgick till 85,7 miljarder kronor.