Finansiella mål till och med 2011

 

Volvokoncernens tidigare finansiella mål beslutades av styrelsen i september 2006. Styrelsen fokuserade på tre finansiella mål omfattande tillväxt, rörelsemarginal och kapitalstruktur för koncernens industriverksamhet.

Tillväxt
Tillväxtmålet var att nettoomsättningen skulle öka med minst 10% årligen. Under perioden 2007-2011 var den genomsnittliga tillväxttakten 2,1% per år.

Rörelsemarginal
Volvokoncernens lönsamhetsmål var att rörelsemarginalen för industriverksamheten skulle överstiga 7% över en konjunkturcykel. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för Volvokoncernens industriverksamhet 2007-2011 var 4,1%.

Kapitalstruktur
Under normala förhållanden ska den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten inklusive pensionsskulder ligga under 40% av eget kapital. Den 31 december 2011 uppgick Volvokoncernens industriverksamhets finansiella nettoskuld till 25,2% av eget kapital.

Finansiella mål för kundfinansieringsverksamheten
Målsättningen för kundfinansieringsverksamheten är en avkastning på eget kapital på 12-15% och en soliditet överstigande 8%. Under perioden 2007-2011 var den genomsnittliga årliga avkastningen på eget kapital 6%. Vid årets slut 2011 uppgick soliditeten till 9,1%.