Målen mäts årligen

  • Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.
  • Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.
  • För kundfinansieringsverksamheten behålls nuvarande mål om en avkastning på eget kapital om 12-15% och en soliditet överstigande 8%.
  • Volvo Aero har ett mål om en avkastning på eget kapital på 15-25%. Vid beräkningen kommer Volvo Aero att tillskrivas samma soliditet som koncernens industriverksamhet.
  • När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten inklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 40% av eget kapital.