I 11-årsöversikten redovisas respektive år med då gällande redovisningsprinciper. Tidigare år räknas inte om när nya principer införs. Åren 2001-2003 är redovisade enligt god redovisningssed i Sverige för respektive år. Från och med 2004 är redovisningen baserad på IFRS. Övergången till IFRS beskrivs i noten 3 i 2005 och 2006 års årsredovisningar. Från och med den 1 januari 2007 återförs vinsterna från samordningsfördelarna i affärsenheterna till de olika produktområdena. Från och med den 1 januari 2007 har också ansvaret för koncernens treasuryverksamhet samt koncernens fastigheter flyttats från Volvo Financial Services som från och med den 1 januari 200  konsolideras enligt förvärvsmetoden. Jämförelsesiffror för 2006 har omräknats.